21 grudnia 2018

Regulamin

Obowiązuje od 1 grudnia 2018

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu my.indloo.com, w szczególności uprawnienia i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników tego serwisu.

Usługodawca

my.indloo.com (dalej „Usługa„) dostarczana jest przez Cherry Solutions z siedzibą we Wrocławiu, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 13a/3, 52-204 Wrocław, NIP: 688-122-71-77 (dalej „Właściciel„).

Usługa świadczona będzie w Serwisie. Przez Serwis należy rozumieć portal internetowy udostępniany przez Właściciela pod aktualnym adresem my.indloo.com, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją.

Usługa udostępniana jest poprzez przeglądarkę internetową, która może być zainstalowana na dowolnym urządzeniu elektronicznym, w tym na urządzeniach mobilnych.

Kto może korzystać z usługi

Z usługi może korzystać (dalej „Użytkownik”) każdy bez żadnych ograniczeń. Użytkownik korzystający z usługi musi jej wykorzystywać zgodnie z jej przeznaczeniem.

Usługa jest świadczona dla osób fizycznych bezpłatnie. Do poprawnego świadczenia Usługi wymagany jest dostęp do Internetu i urządzenie z zainstalowaną popularną przeglądarką internetową w najnowszej wersji lub dedykowaną aplikacją w jej najnowszej wersji.

Usługa

Właściciel świadczy swoim Użytkownikom Usługę polegającą na umożliwieniu dostępu do platformy pozwalającej na rejestrację kosztów budowlanych.

Każdy zarejestrowany użytkownik posiada własny, indywidualny profil. Przez Profil należy rozumieć dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza i zarządza swoimi danymi. Użytkownik uzyskuje dostęp do Profilu jedynie po zalogowaniu się w Serwisie za pomocą loginu oraz hasła, lub za pośrednictwem portali społecznościowych: Facebook oraz Google+.

Usługa w szczególności polega na:

 • Zarządzaniu kosztami budowy
 • Prezentowanie zarejestrowanych danych w postaci raportów
 • Opracowaniu bilansu inwestycyjnego

Rejestracja i konto

W celu założenia osobistego konta w Serwisie (zawarcia umowy) Użytkownik podaje login, adres email oraz hasło dostępowe.

Oprócz wypełnienia tradycyjnego formularza, Użytkownik ma również możliwość założenia konta przy użyciu własnego profilu w serwisach społecznościowych. W czasie rejestracji przy użyciu takiego profilu z serwisu źródłowego pobierane będzie imię, adres e-mail.

Gromadzone dane

Podczas używania Serwisu przez Użytkownika Właściciel będzie zbierać informacje o wykorzystywanych przez niego funkcjach Serwisu w celach:

 • statystycznych,
 • monitorowania stabilności i bezpieczeństwa systemu.

Szczegółowe cele i sposoby przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności, która stanowi załącznik do tego Regulaminu.

Obowiązki Użytkownika

Użytkownik, korzystając z Usługi, zobowiązany jest:

 • Utrzymywać aktualne i kompletne informacje w oparciu o prawdziwe dane.
 • Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie działania podjęte w ramach korzystania z Usługi.
 • Użytkownik ma prawo prowadzić wyłącznie jeden Profil w ramach Serwisu.
 • Użytkownik ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe.
 • Użytkownik ma obowiązek podać adres prywatnego, aktywnego konta e-mail.

Zabrania się Użytkownikowi:

 • Rejestrowania się do Usługi za pomocą służbowego adresu e-mail lub adresu e-mail założonego jedynie w celu rejestracji w Usłudze.
 • Zakładania i prowadzenia konta w imieniu osoby trzeciej.
 • Publikowania i rozpowszechniania za pomocą Usługi którą mogą godzić w interes Właściciela lub mogą stanowić treści obraźliwe.
 • Podawania osobom trzecim hasła do konta w Usłudze.
 • Przekazywania innym osobom wiadomości e-maili pochodzących z Usługi.
 • Prowadzenia działań mogących wpłynąć na działanie Usługi.
 • Kopiowania i wykorzystywania danych, które mogą być chronione prawnie.
 • Zabrania się korzystania z kont należących do osób trzecich.

Prawa Usługodawcy

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Usługi, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Usługi oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Usługą. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Właściciela.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Usługi lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Usługi w celu jej ulepszenia, dodawania funkcjonalności lub przeprowadzania konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Serwisu.

Reklamacje

Zakłócenia w funkcjonowaniu Usługi oraz problemy i uwagi związane ze świadczonymi Usługami mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego za pomocą formularza kontaktowego na stronie indloo.com

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.

Warunki rozwiązania Umowy

Użytkownik może rozwiązać Umowę, usuwając dane samodzielnie poprzez skorzystanie z odpowiedniej sekcji „Twój profil”.

Jeżeli Użytkownik łamie Regulamin lub nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w Regulaminie, wówczas jego Profil zostanie zablokowany. Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie, a następnie jego dane zostaną wykasowane z Serwisu.

Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, które obejmują w szczególności: zmianę przepisów prawa, wystąpienie okoliczności, z których będzie wynikało, że dane postanowienie Regulaminu narusza przepisy prawa, zmianę funkcjonalności Serwisu. O każdej zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą poczty e-mail.